Juridische Informatie

WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ (LSSI)

CAMPING CONIL S.L., verantwoordelijk voor de website, hierna te noemen VERANTWOORDELIJK, stelt dit document ter beschikking aan de gebruikers, waarmee zij beoogt te voldoen aan de verplichtingen van de wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel (LSSICE), BOE nr. 166, alsmede om alle gebruikers van de website te informeren over de voorwaarden voor gebruik.

Eenieder die zich toegang verschaft tot deze website, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich tot de naleving en strikte naleving van de bepalingen in dit document, alsmede van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing zouden kunnen zijn.

CAMPING CONIL S.L. behoudt zich het recht voor om elk soort informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder enige verplichting tot voorafgaande kennisgeving of het informeren van de gebruikers van deze verplichtingen, waarbij de publicatie op de website als voldoende wordt beschouwd.

1. IDENTIFICERENDE GEGEVENS

Domeinnaam: www.ohairesorts.com/conil.com Bedrijfsnaam: CAMPING CONIL S.L.
FISCAAL NUMMER: B11263019
Geregistreerd adres: Crtra. Puerto pesquero Km 2 Telefoon: (+34) 956 44 33 39

E-mail: legal@ohairesorts.com

2. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de programmering, de bewerking, de compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo’s, tekst en/of grafische elementen, zijn eigendom van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ of, in voorkomend geval, beschikt over een licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. Alle inhoud van de website is naar behoren beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, en is ingeschreven in de desbetreffende openbare registers. Ongeacht het doel waarvoor zij bestemd waren, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, verspreiding en commercialisering in elk geval de voorafgaande schriftelijke toestemming van de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ vereist. Elk gebruik waarvoor geen voorafgaande toestemming is verleend, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo’s, tekst en/of afbeeldingen die niet aan de VERANTWOORDELIJKE toebehoren en die op de website kunnen voorkomen, behoren toe aan hun respectieve eigenaars, en zij zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele geschillen die daarover zouden kunnen ontstaan. De VERANTWOORDELIJKE EIGENAAR geeft uitdrukkelijk toestemming aan derden om rechtstreeks door te verwijzen naar de specifieke inhoud van de website, en in elk geval om door te verwijzen naar de hoofdwebsite www.ohairesorts.com/conil.com.

De VERANTWOORDELIJKHEID erkent de overeenkomstige intellectuele en industriële eigendomsrechten ten gunste van hun eigenaars, en hun loutere vermelding of verschijning op de website impliceert niet het bestaan van welke rechten of verantwoordelijkheid dan ook over hen, noch enige goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door hen.

Voor elke vorm van opmerking met betrekking tot eventuele inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, alsmede met betrekking tot de inhoud van de website, kunt u een e-mail sturen naar legal@ohairesorts.com.

3. VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De VERANTWOORDELIJKE partij is vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de op haar website gepubliceerde informatie, op voorwaarde dat zij niet
op haar website zolang zij er niet daadwerkelijk kennis van draagt dat deze informatie door een derde buiten haar om is gemanipuleerd of ingevoerd of, indien dit wel het geval is, zij zich er met de nodige zorgvuldigheid van heeft gekweten de gegevens te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken.

Gebruik van cookies

Deze website kan gebruik maken van technische cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer van de gebruiker stuurt) om bepaalde functies uit te voeren
op de computer van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor het correct functioneren en de visualisatie van de site. De gebruikte cookies zijn in elk geval van tijdelijke aard, met als enig doel het surfen efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de sessie van de gebruiker. In geen geval leveren deze cookies zelf persoonsgegevens op en zij zullen niet worden gebruikt om dergelijke gegevens te verzamelen.

Door het gebruik van cookies is het ook mogelijk dat de server waar de website zich bevindt de door de gebruiker gebruikte browser herkent om het surfen te vergemakkelijken, zodat bijvoorbeeld gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd toegang hebben tot de zones, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd, zonder dat zij zich bij elk bezoek hoeven te registreren. Zij kunnen ook worden gebruikt om het publiek te meten, verkeersparameters te bepalen, het verloop en het aantal inzendingen te controleren, enz., en zijn in deze gevallen technisch gezien overbodig, maar nuttig voor de gebruiker. Deze website installeert geen cookies zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor analytische doeleinden en om u gepersonaliseerde reclame te tonen op basis van een profiel dat is opgesteld op basis van uw surfgedrag (bijv. bezochte pagina’s). Alle gebruikers die de website bezoeken worden door middel van een zwevende banner op de hoogte gebracht van het gebruik van deze cookies. Als u het gebruik ervan aanvaardt, zal de banner verdwijnen, hoewel u uw toestemming op elk moment kunt intrekken en meer informatie kunt verkrijgen door ons Cookiesbeleid te raadplegen.
De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser zo in te stellen dat hij wordt gewaarschuwd voor de ontvangst van cookies en dat hij de installatie ervan op zijn computer verhindert.
en om te voorkomen dat ze op uw computer worden geïnstalleerd. Raadpleeg uw browserinstructies voor meer informatie.

Link beleid

Vanaf de website kunt u worden doorverwezen naar inhoud op websites van derden. Aangezien de VERANTWOORDELIJKE niet altijd de inhoud kan controleren die door derden op hun respectieve websites wordt ingevoerd, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze inhoud. In ieder geval zal zij overgaan tot de onmiddellijke verwijdering van alle inhoud die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en tot de onmiddellijke intrekking van de doorverwijzing naar deze website, waarbij de bevoegde autoriteiten op de hoogte worden gebracht van de inhoud in kwestie.
autoriteiten van de inhoud in kwestie.

De VERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, inclusief maar niet beperkt tot, in forums, chats, bloggeneratoren, commentaren, sociale netwerken of elk ander medium dat derden in staat stelt om onafhankelijk inhoud te publiceren op de website van de VERANTWOORDELIJKE. Zij wordt echter, met inachtneming van de bepalingen van de artikelen 11 en 16 van de LSSICE, aan de VERANTWOORDELIJKE PARTIJ ter beschikking gesteld.

de LSSICE, stelt zij zich ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten en werkt zij actief mee aan het verwijderen of, in voorkomend geval, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde kan aantasten of schenden.

en de openbare orde. Indien de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website staat die voor deze classificatie in aanmerking zou kunnen komen, dient hij de beheerder van de website hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
Deze website is gecontroleerd en getest om ervoor te zorgen dat hij correct functioneert. In principe kan worden gegarandeerd dat het 365 dagen per jaar, 24 uur per dag naar behoren functioneert. De VERANTWOORDELIJKE sluit echter de mogelijkheid van bepaalde programmeringsfouten niet uit, noch het optreden van overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden die de toegang tot de website onmogelijk maken.

IP-adressen

De servers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de domeinnaam detecteren die door de gebruiker worden gebruikt. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan een computer wordt toegekend wanneer deze verbinding maakt met het internet. Al deze informatie wordt vastgelegd in een naar behoren geregistreerd server-activiteitenbestand dat het mogelijk maakt de gegevens later te verwerken om zuiver statistische metingen te verkrijgen die het mogelijk maken het aantal pagina-impressies, het aantal bezoeken aan de webservers, de volgorde van de bezoeken, het toegangspunt, enz. te kennen.

4. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van alle geschillen of vragen in verband met deze website of de daarop uitgevoerde activiteiten is de Spaanse wet van toepassing, waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, en voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik ervan zijn de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de GEBRUIKER of van de plaats waar de verbintenis is nagekomen, bevoegd.