Privacy Beleid

1. INFORMATIE OVER DE GEBRUIKER

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

CAMPING CONIL S.L. is VERANTWOORDELIJK voor de verwerking van de persoonsgegevens van de GEBRUIKER en informeert u dat deze gegevens verwerkt zullen worden in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679, van 27 april (GDPR), en Organieke Wet 3/2018, van 5 december (LOPDGDD).

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens en waarom doen wij dat?

Afhankelijk van de vorm waarin wij uw persoonlijke gegevens hebben verkregen, zullen wij deze vertrouwelijk behandelen om de volgende doeleinden te bereiken:

– Om u informatie toe te zenden over de gevraagde dienst en om uw vragen over de voorwaarden, kenmerken en details van de dienst te behandelen.

– Om u reclame-informatie te sturen over diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die u hebt aangevraagd.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Zij zullen niet langer worden bewaard dan nodig is om het doel van de verwerking te verwezenlijken of er zijn wettelijke voorschriften die de bewaring ervan voorschrijven en wanneer zij niet langer nodig zijn voor dit doel, zullen zij worden gewist met passende beveiligingsmaatregelen om de anonimisering of de volledige vernietiging van de gegevens te waarborgen.

Aan wie maken wij uw persoonsgegevens bekend?

Er is geen mededeling van persoonsgegevens aan derden voorzien, behalve, indien dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van de doeleinden van de verwerking, aan onze dienstverleners in verband met communicatie, met wie de VERANTWOORDELIJKE de vertrouwelijkheids- en gegevensverwerkersovereenkomsten heeft ondertekend die vereist zijn door de van kracht zijnde privacyreglementering.

Wat zijn uw rechten?

De rechten van de GEBRUIKER zijn:
Het recht om toestemming op elk moment in te trekken.

Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van hun gegevens, en het recht om de verwerking ervan te beperken of zich ertegen te verzetten.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.aepd.es) indien hij/zij van mening is dat de verwerking niet in overeenstemming is met de geldende regelgeving.

Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen:
CAMPING CONIL S.L.. Crtra. Puerto Pesquero Km 2, – 11140 Conil de la Frontera (Cádiz). E-mail:

legal@ohairesorts.com

2. HET VERPLICHTE OF FACULTATIEVE KARAKTER VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

De GEBRUIKERS, door het aankruisen van de overeenkomstige vakjes en het invoeren van gegevens in de met een asterisk (*) gemarkeerde velden in het contactformulier of in de downloadformulieren, aanvaarden uitdrukkelijk en vrijelijk en ondubbelzinnig, dat hun gegevens noodzakelijk zijn om aan uw verzoek te voldoen, door de aanbieder, zijnde vrijwillige opname van gegevens in de resterende velden. De GEBRUIKER garandeert dat de aan de VERANTWOORDELIJKE verstrekte persoonsgegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het meedelen van eventuele wijzigingen ervan.

De VERANTWOORDELIJKE deelt mee dat alle via de website gevraagde gegevens verplicht zijn, aangezien ze noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening aan de GEBRUIKER. Indien niet alle gegevens worden verstrekt, is er geen garantie dat de verstrekte informatie en diensten volledig aan uw behoeften zullen zijn aangepast.

3. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dat de VERANTWOORDELIJKE, overeenkomstig de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, alle bepalingen van de GDPR en de LOPDGDD-regelgeving naleeft voor de verwerking van persoonsgegevens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en zich duidelijk houdt aan de beginselen die zijn beschreven in artikel 5 van de GDPR, waarbij deze gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt ten opzichte van de betrokkene en toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De VERANTWOORDELIJKER garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft ingevoerd om de bij de GDPR en de LOPDGDD vastgestelde veiligheidsmaatregelen toe te passen, teneinde de rechten en vrijheden van de GEBRUIKERS te beschermen, en dat hij hun de juiste informatie heeft verstrekt zodat zij deze kunnen uitoefenen.

Voor meer informatie over privacy garanties, kunt u contact opnemen met de VERANTWOORDELIJKE via CAMPING CONIL S.L.. Crtra. Puerto Pesquero Km 2, – 11140 Conil de la Frontera (Cádiz). E-mail: legal@ohairesorts.com